Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định về việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định về việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016 quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu, bao gồm:
1. Giám sát, theo dõi việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư;
2. Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, phân cấp trong đấu thầu; kiểm tra đào tạo về đấu thầu; kiểm tra việc lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; ký kết hợp đồng; kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi về công tác đấu thầu và các hoạt động khác liên quan đến đấu thầu.

Đối tượng áp dụng

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư; đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và cá nhân thuộc các đơn vị này thực hiện việc giám sát, theo dõi;
2. Tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra hoạt động đấu thầu thuộc cơ quan kiểm tra quy định tại Khoản 3 Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Khoản 3 Điều 95 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra;
3. Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc tổ chức giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

1. Nguyên tắc tổ chức giám sát, theo dõi:
a) Tuân theo pháp luật, trung thực, khách quan, kịp thời và bảo mật thông tin;
b) Không can thiệp, không gây phiền hà, cản trở quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu.
2. Nguyên tắc tổ chức kiểm tra:
a) Tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch và kịp thời;
b) Tiến hành độc lập song có sự phối hợp và phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan kiểm tra;
c) Không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đơn vị được kiểm tra, nội dung và thời gian kiểm tra giữa các cơ quan kiểm tra;
d) Trường hợp có sự trùng lặp về đơn vị được kiểm tra thì ưu tiên cho cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan cấp trên.

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Số/Ký hiệu
10/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành
22/07/2016
Ngày có hiệu lực
09/09/2016
Người ký
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu
Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và đầu tư
Phân loại
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Thay thế
 Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2011 quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

COMMENTS

Tên

01/2015/TT-BKHĐT,1,01/2018/TT-BXD,1,02 2017 TT-BXD,1,02 2018 TT-BXD,1,02/2016/TT-BKHĐT,1,03 2016 TT-BXD,1,03 2017 TT-BXD,1,03/2015/TT-BKHĐT,1,03/2017/TT-BKHĐT,3,04 2017 TT-BXD,1,04/2017/TT-BKHĐT,1,04/2019/TT-BKHĐT,1,05 2015 TT-BXD,1,05 2016 TT-BXD,1,05 2017 TT-BXD,1,05/2015/TT-BKHĐT,1,06 2016 TT-BXD,1,06 2017 TT-BXD,1,06/2017/TT-BKHĐT,1,07 2016 TT-BXD,1,07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC,1,07/2016/TT-BKHĐT,1,08 2016 TT-BXD,1,08/2016/TT-BTC,1,09 2016 TT-BXD,1,09/2016/TT-BTC,1,10 2016 TT-BXD,1,10 2017 TT-BXD,1,10/2015/TT-BKHĐT,1,10/2016/TT-BKHĐT,1,1091 QĐ-BXD,1,11/2015/TT-BKHĐT,1,11/2016/TT-BKHĐT,1,114 2018 NĐ-CP,1,1149/QĐ-BXD,1,1169/QĐ-BXD,1,1172/QĐ-BXD,1,1173/QĐ-BXD,1,119 2015 NĐ-CP,1,120 2018 NĐ-CP,1,1264/QĐ-BXD,1,13 2017 TT-BXD,1,1329 QĐ-BXD,1,1354/QĐ-BXD,1,136 2015 NĐ-CP,1,14/2016/TT-BKHĐT,1,1420/QĐ-UBND,1,15 2016 TT-BXD,1,15/2016/TT-BKHĐT,1,16 2016 TT-BXD,1,16/2016/TT-BKHĐT,1,17 2013 TT-BXD,1,1776 BXD-VP,1,1777/BXD–VP,1,18 2016 TT-BXD,1,19/2015/TT-BKHĐT,1,22/2015/TT-BKHĐT,1,23/2015/TT-BKHĐT,1,235/QĐ-BXD,1,236/QĐ-BXD,1,26 2016 TT-BXD,1,30 2015 NĐ-CP,1,30 2016 TT-BXD,1,32 2015 NĐ-CP,1,37 2015 NĐ-CP,1,42 2017 NĐ-CP,1,44 2015 NĐ-CP,1,46 2015 NĐ-CP,1,587/QĐ-BXD,1,588/QĐ-BXD,1,59 2015 NĐ-CP,1,63 2014 NĐ-CP,1,63 2018 NĐ-CP,1,67 2018 NĐ-CP,1,77 2018 NĐ-CP,1,84 2015 NĐ-CP,1,85/2017/TT-BTC,1,Autodesk Revit,1,Bài giảng - Giáo trình,2,Bảng tra,1,Báo giá vật liệu,2,Biểu mẫu,2,Bộ Kế hoạch và đầu tư,21,Bộ Tài chính,2,Bộ Xây dựng,37,Chống thấm,1,Công trình thủy lợi,1,Dự toán,1,Định mức,14,Định mức dự toán,13,Đồ họa - Thiết kế,1,Giá vật liệu xây dựng,1,Giám sát thi công,2,Hồ sơ dự thầu,1,Hướng dẫn Luật đấu thầu,4,Hướng dẫn Luật đầu tư công,2,Hướng dẫn Luật thủy lợi,2,Hướng dẫn Luật xây dựng,7,Kỹ thuật thi công,1,Lạng Sơn,3,Lập dự toán xây dựng,1,Luật,4,Luật đấu thầu,1,Luật đầu tư công,1,Luật thủy lợi,1,Luật xây dựng,1,Năm 2018,1,Nghị định,17,Phần mềm,1,Quy trình,1,Quyết định,13,Tài liệu chuyên ngành,1,Tham khảo,3,Thi công xây dựng,4,Thông tư,46,TL Giám sát thi công,1,TT-BKHĐT,22,TT-BTC,4,TT-BXD,1,Tự học Autocad,1,Văn bản pháp luật,70,Vật liệu xây dựng,1,
ltr
item
Blog Xây dựng cơ bản: Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định về việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định về việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.
https://4.bp.blogspot.com/-17yHm_rCCD8/XNbOZsWtRMI/AAAAAAAAAMg/y0DWEe1GaFkPeFoVGTy6Ktcdaa8bjudVgCLcBGAs/s1600/quy-dinh-chi-tiet-viec-giam-sat%252C-theo-doi-va-kiem-tra-hoat-dong-dau-thau.png
https://4.bp.blogspot.com/-17yHm_rCCD8/XNbOZsWtRMI/AAAAAAAAAMg/y0DWEe1GaFkPeFoVGTy6Ktcdaa8bjudVgCLcBGAs/s72-c/quy-dinh-chi-tiet-viec-giam-sat%252C-theo-doi-va-kiem-tra-hoat-dong-dau-thau.png
Blog Xây dựng cơ bản
https://www.xaydungcoban.com/2019/05/thong-tu-10-2016-tt-bkhdt-quy-dinh-ve-viec-giam-sat-theo-doi-va-kiem-tra-hoat-dong-dau-thau.html
https://www.xaydungcoban.com/
https://www.xaydungcoban.com/
https://www.xaydungcoban.com/2019/05/thong-tu-10-2016-tt-bkhdt-quy-dinh-ve-viec-giam-sat-theo-doi-va-kiem-tra-hoat-dong-dau-thau.html
true
7035084243788177252
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy