Biểu mẫu trên hệ thống báo cáo kế hoạch đầu tư công

Danh mục biểu mẫu trên hệ thống báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm file excel theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Biểu mẫu trên hệ thống báo cáo kế hoạch đầu tư công
DANH MỤC BIỂU MẪU TRÊN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HÀNG NĂM
(Kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

A. PHỤ LỤC A: BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO:

I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Biểu mẫu số 1: Tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4)
Biểu mẫu số 2: Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 3: Tổng hợp kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4)
Biểu mẫu số 4: Chi tiết kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 5: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4).
Biểu mẫu số 6: Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn (N-5) - (N-1) theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 7: Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn (N-5) - (N-1) vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (các dự án đưa vào cân đối ngân sách nhà nước).
Biểu mẫu số 8: Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (các dự án đưa vào cân đối ngân sách nhà nước).
Biểu mẫu số 9: Danh mục các dự án đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 10: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước giai đoạn từ năm (N-5) đến năm (N-1) và dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4).
Biểu mẫu số 11: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn từ năm (N-5) đến năm (N-1) và dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4).
Tải về: [Toàn bộ Biểu mẫu kế hoạch đầu tư trung hạn TW##download##]

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HÀNG NĂM

Biểu mẫu số 12: Tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm (N+1).
Biểu mẫu số 13: Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư năm (N+1) theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 14: Tổng hợp kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư công năm (N+1)
Biểu mẫu số 15: Chi tiết kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư năm (N+1)
Biểu mẫu số 16: Báo cáo tháng/quý: Tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm N.
Biểu mẫu số 17: Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm N theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 18: Báo cáo quý: Chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm N theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 19: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm N vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đưa vào ngân sách trung ương.
Biểu mẫu số 20: Dự kiến kế hoạch đầu tư năm (N+1) vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đưa vào ngân sách trung ương.
Biểu mẫu số 21: Báo cáo tháng/quý: Chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm N vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Biểu mẫu số 22: Danh mục dự án đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm N theo từng nguồn vốn.
Biểu mẫu số 23: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm N và dự kiến kế hoạch năm (N+1).
Biểu mẫu số 24: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn tín dụng chính sách xã hội năm N và dự kiến kế hoạch năm (N+1).
Tải về: [Toàn bộ Biểu mẫu kế hoạch đầu tư hàng năm TW ##download##]

B. PHỤ LỤC B: ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH BÁO CÁO:

I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Biểu mẫu số 25: Tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (N - N+4).
Biểu mẫu số 26: Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn N - N+4 theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 27: Tổng hợp kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4)
Biểu mẫu số 28: Chi tiết kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) theo từng nguồn vốn.
Biểu mẫu số 29: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (N - N+4).
Biểu mẫu số 30: Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn (N-5) - (N-1) theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 31: Tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn (N-5) - (N-1) vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (các dự án đưa vào cân đối ngân sách nhà nước).
Biểu mẫu số 32: Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn (N - N+4) vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (các dự án đưa vào cân đối ngân sách nhà nước).
Biểu mẫu số 33: Danh mục các dự án đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (N - N+4).
Tải về: [Toàn bộ Biểu mẫu kế hoạch đầu tư trung hạn DP ##download##]

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HÀNG NĂM

Biểu mẫu số 34: Tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm N+1.
Biểu mẫu số 35: Chi tiết Dự kiến kế hoạch đầu tư năm (N+1) theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 36: Tổng hợp kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư công năm (N+1)
Biểu mẫu số 37: Chi tiết kết quả giao và thông báo kế hoạch đầu tư năm (N+1)
Biểu mẫu số 38: Báo cáo tháng/quý: Tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm N.
Biểu mẫu số 39: Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm N theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 40: Báo cáo quý: Chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm N theo từng nguồn vốn đầu tư công.
Biểu mẫu số 41: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm N vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đưa vào ngân sách trung ương.
Biểu mẫu số 42: Dự kiến kế hoạch đầu tư năm (N+1) vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đưa vào ngân sách trung ương.
Biểu mẫu số 43: Báo cáo tháng/quý: Chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm N vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Biểu mẫu số 44: Danh mục dự án đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm N theo từng nguồn vốn.
Tải về: [Toàn bộ Biểu mẫu kế hoạch đầu tư hàng năm DP ##download##]

C. PHỤ LỤC C: BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG

I. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO:

Biểu mẫu số 45: Tình hình thực hiện chương trình đầu tư công giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) đến hết ngày 30/6 năm (N+2) (báo cáo giữa kỳ).
Biểu mẫu số 46: Tình hình thực hiện chương trình đầu tư công giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) (báo cáo cuối kỳ).
Biểu mẫu số 47: Tình hình thực hiện chương trình đầu tư công năm N.
Tải về: [Toàn bộ Biểu mẫu chương trình mục tiêu TW và DP ##download##]

II. CƠ QUAN CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG BÁO CÁO:

Biểu mẫu số 48: Tình hình thực hiện chương trình đầu tư công giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) đến hết ngày 30/6 năm (N+2) (báo cáo giữa kỳ).
Biểu mẫu số 49: Tình hình thực hiện chương trình đầu tư công giai đoạn từ năm N đến năm (N+4) (báo cáo cuối kỳ).
Biểu mẫu số 50: Tình hình thực hiện chương trình đầu tư công năm N.
Tải về: [Toàn bộ Biểu mẫu chương trình mục tiêu cơ quan chủ quản ##download##]

COMMENTS

Tên

01/2015/TT-BKHĐT,1,01/2018/TT-BXD,1,02 2017 TT-BXD,1,02 2018 TT-BXD,1,02/2016/TT-BKHĐT,1,03 2016 TT-BXD,1,03 2017 TT-BXD,1,03/2015/TT-BKHĐT,1,03/2017/TT-BKHĐT,3,04 2017 TT-BXD,1,04/2017/TT-BKHĐT,1,04/2019/TT-BKHĐT,1,05 2015 TT-BXD,1,05 2016 TT-BXD,1,05 2017 TT-BXD,1,05/2015/TT-BKHĐT,1,06 2016 TT-BXD,1,06 2017 TT-BXD,1,06/2017/TT-BKHĐT,1,07 2016 TT-BXD,1,07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC,1,07/2016/TT-BKHĐT,1,08 2016 TT-BXD,1,08/2016/TT-BTC,1,09 2016 TT-BXD,1,09/2016/TT-BTC,1,10 2016 TT-BXD,1,10 2017 TT-BXD,1,10/2015/TT-BKHĐT,1,10/2016/TT-BKHĐT,1,1091 QĐ-BXD,1,11/2015/TT-BKHĐT,1,11/2016/TT-BKHĐT,1,114 2018 NĐ-CP,1,1149/QĐ-BXD,1,1169/QĐ-BXD,1,1172/QĐ-BXD,1,1173/QĐ-BXD,1,119 2015 NĐ-CP,1,120 2018 NĐ-CP,1,1264/QĐ-BXD,1,13 2017 TT-BXD,1,1329 QĐ-BXD,1,1354/QĐ-BXD,1,136 2015 NĐ-CP,1,14/2016/TT-BKHĐT,1,1420/QĐ-UBND,1,15 2016 TT-BXD,1,15/2016/TT-BKHĐT,1,16 2016 TT-BXD,1,16/2016/TT-BKHĐT,1,17 2013 TT-BXD,1,1776 BXD-VP,1,1777/BXD–VP,1,18 2016 TT-BXD,1,19/2015/TT-BKHĐT,1,22/2015/TT-BKHĐT,1,23/2015/TT-BKHĐT,1,235/QĐ-BXD,1,236/QĐ-BXD,1,26 2016 TT-BXD,1,30 2015 NĐ-CP,1,30 2016 TT-BXD,1,32 2015 NĐ-CP,1,37 2015 NĐ-CP,1,42 2017 NĐ-CP,1,44 2015 NĐ-CP,1,46 2015 NĐ-CP,1,587/QĐ-BXD,1,588/QĐ-BXD,1,59 2015 NĐ-CP,1,63 2014 NĐ-CP,1,63 2018 NĐ-CP,1,67 2018 NĐ-CP,1,77 2018 NĐ-CP,1,84 2015 NĐ-CP,1,85/2017/TT-BTC,1,Autodesk Revit,1,Bài giảng - Giáo trình,2,Bảng tra,1,Báo giá vật liệu,2,Biểu mẫu,2,Bộ Kế hoạch và đầu tư,21,Bộ Tài chính,2,Bộ Xây dựng,37,Chống thấm,1,Công trình thủy lợi,1,Dự toán,1,Định mức,14,Định mức dự toán,13,Đồ họa - Thiết kế,1,Giá vật liệu xây dựng,1,Giám sát thi công,2,Hồ sơ dự thầu,1,Hướng dẫn Luật đấu thầu,4,Hướng dẫn Luật đầu tư công,2,Hướng dẫn Luật thủy lợi,2,Hướng dẫn Luật xây dựng,7,Kỹ thuật thi công,1,Lạng Sơn,3,Lập dự toán xây dựng,1,Luật,4,Luật đấu thầu,1,Luật đầu tư công,1,Luật thủy lợi,1,Luật xây dựng,1,Năm 2018,1,Nghị định,17,Phần mềm,1,Quy trình,1,Quyết định,13,Tài liệu chuyên ngành,1,Tham khảo,3,Thi công xây dựng,4,Thông tư,46,TL Giám sát thi công,1,TT-BKHĐT,22,TT-BTC,4,TT-BXD,1,Tự học Autocad,1,Văn bản pháp luật,70,Vật liệu xây dựng,1,
ltr
item
Blog Xây dựng cơ bản: Biểu mẫu trên hệ thống báo cáo kế hoạch đầu tư công
Biểu mẫu trên hệ thống báo cáo kế hoạch đầu tư công
Danh mục biểu mẫu trên hệ thống báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm file excel theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
https://1.bp.blogspot.com/-EPjxZRit1oI/XTHnjadrY1I/AAAAAAAAAUg/Ia0a1S2zd74ZWrEOTeIMJ8W0d9aO8pcYACLcBGAs/s1600/bieu-mau-tren-he-thong-bao-cao-ke-hoach-dau-tu-cong.png
https://1.bp.blogspot.com/-EPjxZRit1oI/XTHnjadrY1I/AAAAAAAAAUg/Ia0a1S2zd74ZWrEOTeIMJ8W0d9aO8pcYACLcBGAs/s72-c/bieu-mau-tren-he-thong-bao-cao-ke-hoach-dau-tu-cong.png
Blog Xây dựng cơ bản
https://www.xaydungcoban.com/2019/07/bieu-mau-tren-he-thong-bao-cao-ke-hoach-dau-tu-cong.html
https://www.xaydungcoban.com/
https://www.xaydungcoban.com/
https://www.xaydungcoban.com/2019/07/bieu-mau-tren-he-thong-bao-cao-ke-hoach-dau-tu-cong.html
true
7035084243788177252
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy