Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Bộ đơn giá về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Phê duyệt Bộ đơn giá về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Điều 1. Phê duyệt 03 Bộ đơn giá về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

  1. Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
  2. Bộ đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
  3. Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(Quy định chi tiết 03 Bộ đơn giá kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Bộ đơn giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng cho việc lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và làm căn cứ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành xây dựng lưới địa chính; đo đạc địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp; số hoá và chuyển hệ toạ độ bản đồ địa chính; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất; đo đạc, chỉnh lý bản trích đo địa chính, chỉnh lý riêng từng thửa đất; đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau:
- Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính;
- Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file đính kèm

Bản pdf: [Quyết định số 1420/QĐ-UBND.pdf]
Phụ lục đính kèm: [Phụ lục đơn giá trích đo địa chính kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND]

COMMENTS

Tên

01/2015/TT-BKHĐT,1,01/2018/TT-BXD,1,02 2017 TT-BXD,1,02 2018 TT-BXD,1,02/2016/TT-BKHĐT,1,03 2016 TT-BXD,1,03 2017 TT-BXD,1,03/2015/TT-BKHĐT,1,03/2017/TT-BKHĐT,3,04 2017 TT-BXD,1,04/2017/TT-BKHĐT,1,04/2019/TT-BKHĐT,1,05 2015 TT-BXD,1,05 2016 TT-BXD,1,05 2017 TT-BXD,1,05/2015/TT-BKHĐT,1,06 2016 TT-BXD,1,06 2017 TT-BXD,1,06/2017/TT-BKHĐT,1,07 2016 TT-BXD,1,07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC,1,07/2016/TT-BKHĐT,1,08 2016 TT-BXD,1,08/2016/TT-BTC,1,09 2016 TT-BXD,1,09/2016/TT-BTC,1,10 2016 TT-BXD,1,10 2017 TT-BXD,1,10/2015/TT-BKHĐT,1,10/2016/TT-BKHĐT,1,1091 QĐ-BXD,1,11/2015/TT-BKHĐT,1,11/2016/TT-BKHĐT,1,114 2018 NĐ-CP,1,1149/QĐ-BXD,1,1169/QĐ-BXD,1,1172/QĐ-BXD,1,1173/QĐ-BXD,1,119 2015 NĐ-CP,1,120 2018 NĐ-CP,1,1264/QĐ-BXD,1,13 2017 TT-BXD,1,1329 QĐ-BXD,1,1354/QĐ-BXD,1,136 2015 NĐ-CP,1,14/2016/TT-BKHĐT,1,1420/QĐ-UBND,1,15 2016 TT-BXD,1,15/2016/TT-BKHĐT,1,16 2016 TT-BXD,1,16/2016/TT-BKHĐT,1,17 2013 TT-BXD,1,1776 BXD-VP,1,1777/BXD–VP,1,18 2016 TT-BXD,1,19/2015/TT-BKHĐT,1,22/2015/TT-BKHĐT,1,23/2015/TT-BKHĐT,1,235/QĐ-BXD,1,236/QĐ-BXD,1,26 2016 TT-BXD,1,30 2015 NĐ-CP,1,30 2016 TT-BXD,1,32 2015 NĐ-CP,1,37 2015 NĐ-CP,1,42 2017 NĐ-CP,1,44 2015 NĐ-CP,1,46 2015 NĐ-CP,1,587/QĐ-BXD,1,588/QĐ-BXD,1,59 2015 NĐ-CP,1,63 2014 NĐ-CP,1,63 2018 NĐ-CP,1,67 2018 NĐ-CP,1,77 2018 NĐ-CP,1,84 2015 NĐ-CP,1,85/2017/TT-BTC,1,Autodesk Revit,1,Bài giảng - Giáo trình,2,Bảng tra,1,Báo giá vật liệu,2,Biểu mẫu,2,Bộ Kế hoạch và đầu tư,21,Bộ Tài chính,2,Bộ Xây dựng,37,Chống thấm,1,Công trình thủy lợi,1,Dự toán,1,Định mức,14,Định mức dự toán,13,Đồ họa - Thiết kế,1,Giá vật liệu xây dựng,1,Giám sát thi công,2,Hồ sơ dự thầu,1,Hướng dẫn Luật đấu thầu,4,Hướng dẫn Luật đầu tư công,2,Hướng dẫn Luật thủy lợi,2,Hướng dẫn Luật xây dựng,7,Kỹ thuật thi công,1,Lạng Sơn,3,Lập dự toán xây dựng,1,Luật,4,Luật đấu thầu,1,Luật đầu tư công,1,Luật thủy lợi,1,Luật xây dựng,1,Năm 2018,1,Nghị định,17,Phần mềm,1,Quy trình,1,Quyết định,13,Tài liệu chuyên ngành,1,Tham khảo,3,Thi công xây dựng,4,Thông tư,46,TL Giám sát thi công,1,TT-BKHĐT,22,TT-BTC,4,TT-BXD,1,Tự học Autocad,1,Văn bản pháp luật,70,Vật liệu xây dựng,1,
ltr
item
Blog Xây dựng cơ bản: Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Bộ đơn giá về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
https://1.bp.blogspot.com/-USvGGi8S1Kg/XS_L0oMjZOI/AAAAAAAAAUU/lVj1-K0xRJ4aXkdlBvLTDIwCIEZJs24QgCLcBGAs/s1600/quyet-dinh-1420-qd-ubnd-ngay-05-thang-8-nam-2017-cua-ubnd-tinh-Lang-son.gif
https://1.bp.blogspot.com/-USvGGi8S1Kg/XS_L0oMjZOI/AAAAAAAAAUU/lVj1-K0xRJ4aXkdlBvLTDIwCIEZJs24QgCLcBGAs/s72-c/quyet-dinh-1420-qd-ubnd-ngay-05-thang-8-nam-2017-cua-ubnd-tinh-Lang-son.gif
Blog Xây dựng cơ bản
https://www.xaydungcoban.com/2019/07/quyet-dinh-1420-qd-ubnd-ngay-05-8-2017-cua-ubnd-tinh-lang-son.html
https://www.xaydungcoban.com/
https://www.xaydungcoban.com/
https://www.xaydungcoban.com/2019/07/quyet-dinh-1420-qd-ubnd-ngay-05-8-2017-cua-ubnd-tinh-lang-son.html
true
7035084243788177252
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy